Follow Pau Brugada to join the conversation.

When you follow Pau Brugada, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Pau Brugada

Banyoles, Spain

Jugant amb les paraules com qui munta un castell tremolós de cartes, construeix fortaleses de sorra molla o s’enfila a un arbre per establir-hi una torre de guaita de les que només un nen es pot imaginar, en Pau Brugada ha anat modelant una personalitat pròpia a l’hora d’escriure cançons. Amb una barreja d’opinió i imaginació, va destil·lant la llum del seu foc interior.

Recent Supporters